Home   Pro rodiče   Provozní řád

Provozní řád

Provozní řád

Lesní školky Šiška, Brno-Kohoutovice

 

 1. Úvod

Provozní řád Lesního klubu Šiška (dále jen LK Šiška) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Provozní řád je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem – spolkem Lesní klub Šiška, z.s.; IČ: 22712984, se sídlem Jiráskova 17, 60200 Brno (dále jen „zřizovatel“).

Provozní řád je platný od 10.5.2017 do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální provozní řád je umístěn v zázemí LK Šiška a na webu LK Šiška (www.lesniklubsiska.cz). Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se seznámit s obsahem provozního řádu nejpozději při podpisu smlouvy o docházce dítěte do LK Šiška.

 1. 2.    Kontaktní informace

Lesní klub Šiška, z.s.

IČ: 22712984

Jiráskova 221/17, 60200 Brno

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Č.ú. 2400309276 / 2010

Dětský lesní klub Šiška

Adresa provozu LK Šiška:

Libušino údolí, Brno-Kohoutovice, 62300

Parcela č. 1600/2

k.ú. Pisárky

www.lesniklubsiska.cz

lesniklubsiska@email.cz

 

 1. 3.    Provozní informace

 

3.1. Provozní podmínky

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Šiška nezajišťuje péči v době školních prázdnin a státních svátků. Docházka dítěte do LK Šiška začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).

Přibližně jedenkrát za 14 dní mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě. Při výletech mimo město rodiče organizují spolujízdy. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní.

Provoz LK Šiška neprobíhá během státních svátků a většiny školních prázdnin: podzimní, vánoční, jarní, velikonoční, letní. Za tyto volné dny nevzniká nárok na vrácení školkovného.

V době prázdnin mohou být organizovány příměstské tábory, na jejichž provoz se tento provozní řád vztahuje jen v omezené míře. Konkrétní podmínky provozu příměstských táborů budou zveřejněny v dostatečném předstihu před jeho zahájením.

 

Provoz LK Šiška je celodenní od 8:00 do 16:00 pondělí-pátek.

Kapacita skupiny na den je 18 dětí. Se skupinou dětí pracují dva pedagogové. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity klubu, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit.

 

3.2. Zázemí

Zázemím LK Šiška je mongolská jurta, která je vybavena dřevěnou zateplenou podlahou, kamny a kompletním zateplením, stolečky a židličkami, jídelním koutem, umývárkou a matracemi pro odpočinek dětí. Na pozemku o velikosti 2000 m2 se dále nachází technické stavby – „kuchyňka“, sklad na nářadí, sklad na pomůcky, pilinová kompostovací toaleta a letní stan. Zahrada má mírně svážný zatravněný terén s několika ovocnými stromy, ohništěm, pískovištěm, záhony aj..

Vybavení jurty umožňuje pohodlné sezení dětí a uložení pomůcek a náhradního oblečení. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. Probíhá zde stravování (oběd) a odpolední odpočinek dětí.

 

K zázemí náleží kompostovací pilinová toaleta, která se nachází 50 metrů od jurty. Je opatřena dětským prkénkem a schůdky. Dohled nad správným užíváním toalety a vynášením toalety zajišťuje pedagog a provozní pracovník. V jurtě jsou dětem k dispozici nočníky.

Voda je zajištěna každodenně přivezenými barely s čerstvou vodou plněnými z veřejného vodovodu v domácnosti. Pedagog připraví teplou vodu před příchodem dětí ohřevem na plynovém vařiči a přelitím do várnice s kohoutkem. Pod várnicí je umístěno umyvadlo s výpustným ventilem a odpadní nádobou. Tím je zajištěna teplá tekoucí voda na umytí rukou apod.

Úklid zázemí zajišťují každodenně pedagogové po předání dětí rodičům, dále provozní zaměstnanci LK Šiška, jejichž náplní práce je údržba a péče o zázemí. Úklidy většího rozsahu probíhají s pomocí rodičů na rodičovských víkendových brigádách.

 

3.3.      Zápis dítěte k docházce

Zápis dětí do LK Šiška probíhá

 1. průběžně zejména podle zájmu rodičů o docházku a případně volných kapacit LK Šiška, a to u kontaktní osoby zřizovatele prostřednictvím e-mailu lesniklubsiska@email.cz nebo vyplněním  a odesláním přihlašovacího formuláře na webu LK Šiška.
 2. hromadně na další školní rok v měsíci dubnu formou pohovorů s rodiči a seznámením se s dítětem.

Před nástupem do LK Šiška doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, Pedagogickou koncepcí, programem a členskými příspěvky za docházku dítěte do LK Šiška podle jednotlivých modelů docházky a se stanovami spolku Lesní klub Šiška, z.s. Po předchozí domluvě navštíví rodič společně s dítětem LK Šiška osobně a seznámí se s prostředím, zázemím a pedagogy.

3.4.      Přijetí dítěte do LK Šiška

Na přijetí dítěte do LK Šiška není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující:

· Zralost dítěte pro předškolní docházku

· Sourozenci mají přednost

· Věková různorodost skupiny

· Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

· Volba modelu docházky a kapacita LK Šiška

· Možnosti zapojení rodičů do fungování klubu

Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LK Šiška ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, rodiče vytisknou, vyplní a podepíšou zřizovatelem jim zaslanou Smlouvu o docházce dítěte do LK Šiška, včetně jejích příloh ve 2 originálech a předají je kontaktní osobě zřizovatele. Kontaktní osoba poté sdělí rodiči přesnou výši členských příspěvků, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu, který je totožný s rodným číslem dítěte. Rodič uhradí příspěvek dle ceníku LK Šiška v dohodnutý termín na účet zřizovatele.

 

3.5.      Návštěvní den

Pokud si nejste jisti, jak vaše dítě zvládne pobyt v LK Šiška, nabízíme návštěvní den, kdy může přijít rodič do LK Šiška s dítětem a účastnit se programu s pedagogy. Je to možnost pro rodiče, kteří teprve zvažují docházku dítěte do LK Šiška. Využití této možnosti je třeba nejprve předem nahlásit a domluvit, kdy a jak návštěvní den proběhne. Lze se domluvit i na více návštěvních dnech. Pedagog v tomto případě za dítě nenese odpovědnost. Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla provozu LK Šiška.

 

3.6.      Modely docházky

a) Celotýdenní docházka. Dítě se účastní programu LK Šiška samostatně pět dní v týdnu v době provozu LK Šiška.

b) Třídenní docházka. Dítě navštěvuje LK Šiška v pondělí, úterý a ve středu v době provozu LK Šiška.

c) Dvoudenní docházka. Dítě navštěvuje LK Šiška ve čtvrtek a pátek v době  provozu LK Šiška.

 

 1. Finanční podmínky

Rodiče, kteří mají zájem o docházku svých dětí do LK Šiška, se stanou členy spolku Lesního klubu Šiška, z.s. Za členský poplatek pak získávají možnost docházky do LK Šiška pro své děti.  Výše členského poplatku se odvíjí od modelu docházky dítěte do LK Šiška.

Výše platby členských příspěvků za docházku do LK Šiška jsou následující:

 

Příspěvky za  docházku

  Cena za 1 měsíc
2 dny v týdnu 3 100,- Kč
3 dny v týdnu 4 100,- Kč
5 dnů v týdnu 6 100,- Kč

 

Půldenní docházka je možná pouze za cenu celodenní docházky.

 

Rodič zaplatí zřizovateli za docházku dítěte do LK Šiška podle vybraného modelu vždy za 1 kalendářní měsíc docházky předem. Platbu za docházku dítěte je nutno uhradit zřizovateli na jeho účet 2400309276/2010, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který předchází o dva měsíce začátek docházky do LK Šiška, nedohodnou-li se rodiče se zřizovatelem LK Šiška jinak (příklad termínu platby: za docházku v měsíci listopadu  je nutno platbu uhradit do 15. srpna daného roku). Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + MĚSÍCE, za které je příspěvek hrazen. Jako variabilní symbol rodič zadá rodné číslo dítěte.

 

Platební termíny:

 

Termín splatnosti platby (den/měsíc) Měsíc docházky, za který je hrazeno
do 15. 7. září, říjen
do 15. 8. listopad
do 15. 9. prosinec
do 15. 10. leden
do 15. 11. únor
do 15. 12. březen
do 15. 1. duben
do 15. 2. květen
do 15. 3. červen

 

V případě nástupu dítěte od začátku školního roku je rodič povinen uhradit do 31.5. platbu za rezervaci docházky ve výši měsíční platby za docházku dle zvoleného modelu docházky. Nebude-li platba za rezervaci docházky do uvedeného data uhrazena, pozbývá rodič nárok na rezervaci docházky v LK Šiška. V případě, že dítě od září nenastoupí, uhrazenou platbu za rezervaci docházky si ponechá zřizovatel, jakožto paušální náhradu všech výdajů spojených s marnou rezervací místa v LK Šiška pro dítě a v souvislosti s ní vzniklou škodou.

Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + rezervace, za které je příspěvek hrazen. Jako variabilní symbol rodič zadá rodné číslo dítěte.

 

Platba za docházku v měsících září a říjnu se snižuje o uhrazenou platbu za rezervaci docházky.

 

Rodičům dítěte nastupujícího docházku mimo začátek školního roku bude vystaven platební výměr s termíny podle individuální domluvy s následným přechodem na uvedené termíny plateb.

Ceny nezahrnují stravné.

Strava 65,- Kč na den za oběd. Stravování se platí vždy do 5. dne v měsíci na aktuální měsíc (např. do 7. června na červen) převodem na účet 2500849739/2010 dle docházky dítěte v konkrétní měsíc. Na začátku docházky rodiče obdrží mail s předpisem částky dle konkrétní docházky dítěte. Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + STRAVA + MĚSÍC, za který je strava hrazena. Jako variabilní symbol rodič zadá rodné číslo dítěte. Každé tři měsíce (v prosinci, v březnu a v červnu) probíhá zúčtování zaplacené stravy.

Dopolední svačinu a odpolední svačinu si nosí děti připravenou z domova, v souladu s pravidly stanovenými v bodě 6.6. tohoto provozního řádu

Ceny nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, které se akcí účastní. Kolik akce stojí, sdělí pedagog rodičům předem a rodiče finanční obnos předají pedagogovi při předání dítěte.

Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši členských příspěvků za docházku dítěte do LK Šiška a modely docházky, které je povinen nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu dětského klubu (např. z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz. U omluvy absence minimálně do 20:00 hod. předchozího dne je možné sjednat náhradu docházky v jiné dny, než je řádná docházka dítěte, v případě, že to umožňuje kapacita LK Šiška. Náhradní docházku je třeba domluvit s koordinátorkou LK Šiška. Náhradní docházku může rodič volit pouze v období 60-ti dnů po zameškaných dnech. V dalším období už náhrada není možná.

Poměrná část již uskutečněné platby za docházku dítěte se na vyžádání rodiče vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci.

Poplatek za návštěvní den je potřeba provést po zaslání přihlášky a následném potvrzení od koordinátorky na účet LK Šiška u Fio banky 2400309276 / 2010. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte ND+Vaše jméno.

Platbu oběda v návštěvním dnu je potřeba provést po zaslání přihlášky a následném potvrzení od koordinátorky na jiný účet (obědový)  LK Šiška 2500849739/2010. Při návštěvním dnu je nutné se prokázat dokladem o úhradě oběda pedagogovi. Platba v hotovosti není možná.

Cena návštěvního dne je 250,- Kč, cena oběda činí 65,- Kč/os.

 

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Kolik kulturní akce stojí, sdělí pedagog nebo koordinátorka rodičům předem a rodiče finanční obnos předají pedagogovi při předání dítěte.

4.1.     Dary pro LK Šiška:

Zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro náplň činnosti LK Šiška.

Možnosti darování:

1. Vkladem na účet číslo: 2400309276/2010

2. Předáním peněz v hotovosti do rukou zřizovatele.

3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která byla rodiči darována.

Potvrzení o daru:

Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci příjmový pokladní doklad a následně zašleme či předáme dárci:

A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč)

B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.

5.        Předávání dětí do LK Šiška, vyzvedávání a omlouvání dětí

5.1.     Předávání dítěte

 

Provozní doba LK Šiška je od 8:00 do 16:00 h.

Rodiče nebo jimi zvolení zástupce předávají dítě od 8:00 do 8:45 v zázemí LK Šiška Libušino údolí, Brno-Kohoutovice, 623 00, zahrada na pozemku parc. č.1600/2, k.ú. Pisárky. Na pozemek je možné vcházet hlavní branou; spodní branou lze vcházet, je-li odemčená.

V případě, že je v rámci programu naplánován výlet nebo akce mimo zázemí LK Šiška, může být způsob předání dětí předem dohodnut jiným způsobem. Tento způsob je oznámen rodičům vždy předem SMS i mailem.

Rodiče dbají na řádné zajištění brány jak při příchodu, tak při odchodu.

Pedagog přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte, tj. rodič slovně oznámí, že předává dítě a pedagog slovní reakcí předání potvrdí. Poté rodič zapíše své dítě do docházkového sešitu, který je k dispozici u vchodu do jurty, a předání dítěte stvrdí podpisem. Do docházkového sešitu je také možné zapsat, kdo bude dítě odpoledne vyzvedávat, nebude-li se jednat o zákonného zástupce, ale osobu pověřenou. Rodič při předávání dítěte pedagoga informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Šiška. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu LK Šiška. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu.

5.2.        Vyzvedávání dítěte

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami  je v 15:30 – 16:00 hod v zázemí LK Šiška. V tento čas je vstup na pozemek možný pouze hlavní branou (naproti vstupu do obory).

V zázemí rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny programu a případně doplňuje náhradní oblečení, které je uloženo v zázemí LK Šiška. Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, odstranění klíštěte apod.) týkajících se jejich dítěte.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo v jiných závažných situacích bez možnosti situaci řešit vlastními silami pedagogů LK Šiška, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve.

 

5.3.     Omlouvání dítěte

V případě nepředpokládané absence dítěte v LK Šiška, např. z důvodů onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit pouze prostřednictvím docházkového rezervačního systému. V případě déle trvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání emailem či telefonicky upozornit koordinátorku. V případě, že se jedná o absenci delší než 3 týdny je nutné uvědomit koordinátorku klubu.

V případě, že rodič dítě omluví aktuálního dne do 7:00 hod., má dítě nárok za omluvené dny na náhradní docházku. Odhlásit stravu na další den může rodič do 9:00 předcházejícího dne (dle potřeb dodavatele stravy) a její úhrada po rodičích nebude žádaná. Náhradní docházka je možná pouze za období nemoci. Náhradní docházku můžete volit pouze v období 60-ti dnů, které následuje po zameškaných dnech. V dalším období už náhrada není možná. Náhrada také není možná v případě, kdy to kapacita LK Šiška neumožňuje. Peníze za zameškanou docházku se nevrací. Náhrady docházky lze řešit pouze pouze prostřednictvím docházkového rezervačního systému.

Poměrná část již uskutečněné platby za docházku dítěte se na vyžádání rodiče vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci.

6. CHOD LK Šiška

 

6.1. Pravidla pobytu v zázemí LK Šiška

Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu. Pravidla pobytu v zázemí klubu, budou k dispozici v zázemí klubu. Jelikož zázemí klubu je otevřené rodičům, jejichž dítě klub navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením pedagoga mohla nerušeně věnovat společným aktivitám.

 

 • Do klubu nepřinášejí děti hračky z domu. V klubu jsou k dispozici hračky z přírodních materiálů, jenž rozvíjí dětskou tvořivost. Les též poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji všech kompetencí.
 • S nářadím a klacky neběháme.
 • Věci mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
 • Branku na pozemek necháváme zavřenou.
 • Dáváme pozor na horká kamna.
 • V místnostech zázemí pouze chodíme.
 • Při jídle vždy sedíme.
 • Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření, řezání dřeva, topení v kamnech atd.)
 • Rodiče se mohou po domluvě s pedagogem podílet na aktivitách organizovaných pedagogem.
 • Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti pedagoga jsou vítány v době, kdy se pedagog nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách.

 

6.2.     Pravidla lesa

Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají pedagogům i dětem se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínány, tak aby se staly přirozenou součástí společného fungování skupiny.

 • V klubu si hrajeme s hračkami, které najdeme v lese či okolí nebo si sami vyrobíme. Děti si nepřinášejí hračky z domu.
 • Manipulujeme-li s větvemi, nezvedáme je do výšky očí. Šermování s klacíky je možné, když obě strany souhlasí a dodržuje-li se základní bezpečnost.
 • Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.
 • Při cestě lesem čekáme na domluvených místech
 • Při svačině v lese sedíme.
 • Bez dovolení pedagoga nejíme nic nalezeného v lese.
 • Potřebu vykonáváme na místě určeném pedagogem.
 • Hromady dříví v lese obcházíme.
 • Vždy po sobě sebereme v lese odpadky
 • Děti se drží v bezpečné vzdálenosti skupiny, kterou zpočátku vymezuje pedagog.
 • V lese se chováme s respektem a vědomím toho, že je domovem zvířat, stromů a rostlin.

 

6.3.     Rytmus dne, týdne, měsíce a  roku v LK Šiška

Dítě má přirozenou potřebu rytmu nejen, co se týká spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i opakování pohybu, zvuku a rytmu. Proto je důležitý rytmus dne, týdne, měsíce i roku.

 

Denní rytmus

8.00 – 9:00 – scházení dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby

9.00 – 9.15 – ranní kruh společné přivítání, probouzení šiškového skřítka, vzájemné seznámení a počítání, písničky a říkadla vztahující se k tématu dne, nastínění programu dne, uvědomění dne, měsíce, počasí

9.15 – 9.45 – pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojené s pohybem, tanečky, rozcvička a relaxační cvičení) nebo práce na pozemku (děti se podílejí na drobných pracích – úprava záhonů, příprava dřeva, odhazování sněhu, stavba dětského koutku)

9.45 – 10.00 – svačina na pozemku (někdy už v lese)

10.00 – 11.30 – objevovací a zážitkový program v lese, vzdělávací činnost, volná hra

(např. prolézačky z klád, stavění  domečků z přírodnin, tvoření práce se dřevem, , sledování životních cyklů zvířat, rostlin, péče o přírodu)

11.30 – 12.00– návrat z lesa, polední kruh – společná reflexe dne, hygiena, společné prostírání stolu

12.00 – 12.30  – předobědový rituál, společný oběd, hygiena

12.30 – 13.00 – vyzvedávání dětí, příprava na odpočinek

13:00 – 14.00 – odpolední odpočinek, četba pohádek, předškolní příprava

14.30 – 15.00 – odpolední program – tématické kroužky (hudební, výtvarný, kutilský, rukodělný)

15.00 – 15.30 – odpolední svačina

15.30 – 16.00 – volná hra na pozemku, vyzvedávání dětí

 

Týdenní rytmus

Je utvářen střídáním dnů. Každý den v týdnu má svůj odpolední program. Střídáme hudební, výtvarný, kutilský a rukodělný kroužek, na jaře a v létě přidáváme zahradničení.

 

Měsíční rytmus

Rytmus roku je utvářen střídáním měsíců. Vnímáme proměny přírody v daném měsíci, náladu roční doby a navazujeme na  lidové tradice konkrétního období. Z lesa si přinášíme přírodniny do zázemí klubu – na roční stolek.  Každý měsíc vyprávíme příběh nebo pohádku, která nese obraz roční doby a vystihuje rozpoložení člověka v rytmu přírody. Každý měsíc se koná slavnost vycházející tématicky z procesů v přírodě i lidových tradic.

 

Rytmus roku

Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické celky vycházející z enviromentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání. Podrobný popis je uveřejněn v Pedagogické koncepci LŠ Šiška, která je volně přístupná na našich webových stránkách.

 

6.4.     Pedagogičtí pracovníci

Se skupinou max. 18 dětí pracují nejméně dva pedagogové. Pedagogové mají vysokoškolské vzdělání, zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání a sdílí nadšení pro práci v lesní MŠ.

Programu se budou zúčastňovat i dobrovolníci převážně z řad studentů VŠ, kteří předkládají doklad od lékaře o způsobilosti pracovat s dětmi a výpis z rejstříku trestů. Odpovědnost za děti přebírají pouze pedagogové nikoliv dobrovolníci, což je ošetřeno ve smlouvě s rodiči.

Pedagogové se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji. Bližší informace o kvalifikaci a dosavadní praxi pedagogů naleznete na internetových stránkách LŠ Šiška.

Pedagogové v rámci svého vzdělání absolvovali kurz první pomoci a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami. Při práci s dětmi se pedagogové inspirují koncepcí „Respektovat a být respektován“, montessori  a waldorfskou pedagogikou,  environmentální výchovou, ligou lesní moudrosti, zážitkovou pedagogikou a lesní pedagogikou.

Pedagogická koncepce LK Šiška je vypracována na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

6.5.     Spolupráce a komunikace s rodiči

Chod LK Šiška by se neobešel bez spolupráce s rodiči.

Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.

Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků (rodičovské schůzky, měsíční slavnosti, brigády atd.)

Rodiče se tedy mohou podílet na chodu klubu (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.). Nabídka možné výpomoci je rodičům průběžně sdělována.

Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z LK Šiška (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace výletů aj.)

Rodiče se podílejí na organizaci klubu konkrétní výpomocí (úkoly), které si vybírají na začátku školního roku (ořezávání pastelek, sekání třísek, péče o záhonky nebo kompost atd.)

Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.

Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem.

Rodiče jsou pravidelně informování o dění v klubu emailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce nebo formou rodičovské schůzky.

Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LK Šiška, obrací se rodič na koordinátorku klubu.

Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi LK Šiška a spolkem Lesní klub Šiška, z.s. řeší rodiče s koordinátorkou klubu.

Rodičovská schůzka: Program setkání připravuje koordinátor LK Šiška spolu s rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata. Pozvánku s programem rozesílá koordinátorka nejpozději týden předem emailem. Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. Rodičovská schůzka se odehrává přibližně 1x za 3 měsíce, většinou ale dle potřeby.

Měsíční slavnost: Jedenkrát do měsíce či za šest týdnů se koná společná slavnost. Kde děti seznamují rodiče s vlastní prací v klubu za dané období. Slavnosti vycházejí z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků.

 

6.6.     Stravování

Stravování v LK Šiška se skládá z dopolední svačiny, obědu, odpolední svačiny a pitného režimu.

 

Dopolední svačinu  připravují dětem rodiče do podepsané krabičky, jak je dítě zvyklé. Jídlo nesmí podléhat rychlému zkažení. Svačina by měla splňovat zásady zdravého stravování a obsahovat nutričně vydatné a zdravé potraviny (celozrnné pečivo, cereálie, zeleninu, ovoce, ořechy). Sladkosti nejsou vhodnou školkovou svačinou. Do batůžku je třeba sbalit i neskleněnou láhev s pitím, v zimě termosku. Vše připravit samozřejmě tak, aby dítě bylo schopno obsloužit se samo. Obaly od potravin si děti odnášejí v krabičce zpět.

 

Teplé obědy jsou zajištěny závozem z firmy Veg8café. Firma dováží čerstvě uvařené obědy v termonádobách. Obědy splňují zásady zdravého stravování a jsou připravované z kvalitních surovin (včetně kvality BIO), bez chemických náhražek a konzervantů.

 

Cena oběda je 65,- Kč/den/dítě.

 

Odhlašování obědů:

Pokud je oběd odhlášen do 9:00 (docházkový rezervační systém) předcházející den, povinnost úhrady oběda zaniká. Neodhlášený oběd je možné si při nepřítomnosti dítěte po domluvě vyzvednout v zázemí LK Šiška.

 

Pitný režim je zajišťován v zázemí LK Šiška. Vždy bude připraven bylinný či ovocný čaj, přírodní šťáva či jiný nápoj pro děti.  Preferujeme nápoje bez cukru. Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog.

 

Neodhlášený oběd si může rodič vyzvednout v zázemí LK Šiška v čase 11:30 – 12:00. V případě, že si jej chce vyzvednout v jiný čas, je nutné informovat pedagogy telefonicky.

 

6.7.     Doba odpočinku

Odpočinek po obědě probíhá od 13.00 do 14.00 hod. Během něj děti spí nebo jinak odpočívají. Děti, které neusnou, si prohlížejí knížky nebo se věnují jiné odpočinkové činnosti. V letních měsících mohou děti odpočívat venku. V zimě se děti na odpočinek uchylují do vnitřních prostor zázemí. Děti jsou z domova vybavené vlastním spacákem a polštářkem. Tuto výbavu používají během odpočinku a nechávají v odpočinkové místnosti.

V čase odpočinku probíhá v některé dny předškolní příprava, které se účastní děti předškolního věku (5+).

 

6.8.     Informace o zdravotním stavu dítěte

Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 • zvýšená teplota
 • kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 • zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 • průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 • bolest v uchu
 • bolest v oblasti břicha
 • bolest při močení
 • vši
 • v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)

Pedagog může odmítnout dítě do LK Šiška přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.)

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Šiška (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Knihy úrazů a oznamují jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinní informovat LK Šiška o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.

 

Očkování dítěte není podmínkou při přijetí dítěte k docházce do LK Šiška.

Pedagogové v rámci svého vzdělání absolvovali kurz první pomoci a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami.

Pedagogové mají k dispozici v LK Šiška plně vybavenou lékárničku. Do lesa je pedagog vybaven lékárničkou první pomoci.

6.9.     Vybavení  a oblečení dítěte pro pobyt v LK Šiška

 

6.9.1.  Vybavení

Na začátku docházky do DLK Šiška si děti do zázemí klubu přinesou:

Podepsanou tašku s náhradním oblečením včetně obuvi

Obsah vaku rodič přizpůsobuje aktuálnímu počasí a roční době. Náhradní oblečení musí být kompletní náhrada oblečení, které má dítě v danou chvíli na sobě. Vak (taška) zůstává v zázemí LK Šiška. Při vyzvedávání dítěte je dobré zkontrolovat, co z vybavení bylo přes den použito a co je nutné doplnit.

Repelent proti klíšťatům a krém s UV faktorem (pouze v letním období)

Vybavení na dobu odpočinku: spacák, polštářek, plyšák, oblíbená kniha

 

Každý den si děti přinesou:

 

Batůžek s nastavitelnými popruhy a prsním pásem a v něm:

–                     dopolední svačinku v podepsané krabičce

–                     odpolední svačinku v podepsané krabičce, kterou rodič při předávání dítěte uloží do termoboxu

–                      pití v neskleněné lahvi nebo termosce (případně v termoobalu)

–                      pláštěnku

–                      karimatkový podsedák (kus ustřižené karimatky na sezení)

–                      náhradní „spodní“ oblečení (mladší děti ve věku 3-4 let)

–                      igelitový sáček

–                      kapesník/y

Náhradní oblečení z vaku, které rodiče předchozí den kvůli ušpinění apod. odnesli.

 

6.9.2. Oblečení

Prosím počítejte s tím, že děti si budou chtít pobyt v lese užít a my jim v tom nebudeme bránit. Vybavte je tedy takovým oblečením, u kterého nevadí ušpinění či případné poškození. Všechno oblečení je nutné mít podepsané pro lepší orientaci pedagogů.

 

Pravidla oblékání při pobytu v LK Šiška:

Základem oblékání je cibulovité vrstvení (lépe více vrstev než jedna tlustá).

 

Podzimní a jarní varianta

V tomto přechodném období se počasí a teplota během dne může velmi lišit. Základem jsou dobré nepromokavé boty – trekového, pohorkového typu. Při hodně deštivém počasí se děti přezouvají do holínek. V teplejších dnech obvykle stačí tričko (thermo nebo bavlněné), tepláky nebo plátěné kalhoty a mikina. V chladnějších a deštivých dnech je vhodné přes tepláky obléct nepromokavé pogumované kalhoty (lacláče typu Kik, Tchibo apod.) oblečené přes nepromokavou bundu (kvůli usnadnění vysvlékání při potřebě).

 

Zimní varianta

V zimním období je důležitá teplá pevná a hlavně voděodolná obuv, nepromokavá bunda popřípadě pláštěnka, nepromokavé kalhoty, čepice a rukavice (v batůžku náhradní rukavice a ponožky). Nahoře i dole by měly děti mít sytém nejméně tří vrstev – tzv. cibulové vrstvení. První vrstva funkční prádlo, druhá vrstva fleece nebo vlna nebo oboje (ve vlně se děti tolik nepotí a lépe větrá), třetí vrstva nepromokavá izolující. Bavlna není pro toto počasí vhodným materiál, protože když se dětí zpotí, zůstane mokrá a na tělíčku studí.

 

Letní varianta

V teplejší počasí, kdy teploměr ukazuje 15 a více stupňů doporučujeme pokrývku hlavy – kšiltovka, čepeček atd. Oblečení do lesa může mít dlouhý rukáv i nohavice z důvodu ochrany před klíšťaty a případnými odřeninami. Doporučujeme lehké a vzdušné materiály. V lese je i při vysokých teplotách chládek a tak dlouhé rukávy a nohavice z lehkého materiálu poslouží jako izolace. Obuv by měla být pevná a uzavřená. Při chladnějším počasí je dobrá ještě fleecová mikina, šusťáková bunda a šusťáky nebo tepláky.

Pravidla pobytu v zázemí LK Šiška

BRIGÁDY, WORKSHOPY, SLAVNOSTI A jiný POBYT na pozemku

 

Prosíme rodiče a ostatní návštěvníky o seznámení se s pravidly a jejich respektování. V případě první návštěvy je potřeba s nimi obeznámit i svoje děti a doprovod.

 

Při pobytu na zahradě LK Šiška mimo provoz školky (před odevzdáním dítěte, po převzetí dítěte při vyzvedávání, při slavnostech, společných brigádách a workshopech) jsou za děti zodpovědní jejich zákonní zástupci a jsou povinni dohlédnout na respektování pravidel.

 

Pravidla jsou určena zejména pro zachování bezpečnosti jednotlivců i skupiny:

 1. 1.    Při příchodu a odchodu ze zahrady za sebou zavíráme branku.
 2. 2.    Na zahradě se můžeme pohybovat volně. Do jurty se přezouváme a neběháme v ní.
 3. 3.    S klacky neběháme a nechodíme pod přístřešek ani do jurty.
 4. 4.    Nelezeme na hromady dříví a slámu
 5. 5.    Na strom lezeme pouze v případě, že s tím seznámíme dospělého, který nám při obtížích může pomoci.
 6. 6.    Ke stromům a rostlinám se chováme s úctou. Neničíme nic záměrně a nelámeme větve stromů.
 7. 7.    Všechny věci mají své místo, po použití je na ně uklízíme. Nenecháváme na zahradě ležet pilu, sekeru, hrábě apod.
 8. 8.    S nářadím dětí pracují vždy pod dohledem dospělého.
 9. 9.    Do kuchyňky a do garáže mohou vstupovat děti pouze v doprovodu dospělého.
 10. 10.  Na vrbičkové stavby se nevěšíme ani s nimi nelomcujeme.
 11. 11.  Prostor ohniště kolem hořícího ohně slouží pro posezení nebo opečení si jídla. Není určen pro hru, běhání apod.
 12. 12.  Do ohně nešťouráme a nevytahujeme z něj žhavé klacky.

 

Děkujeme, že při nedodržení pravidel a zvláště při nebezpečné situaci pomůžete zasáhnout a poučit neznalého. I v tom případě, že se nejedná o vaše dítě nebo rodiče!