Home   Pro rodiče   Ceník

Ceník

Provoz Lesního klubu Šiška je zcela hrazen z příspěvků rodičů.

Lesní klub Šiška stejně jako všechny ostatní lesní školky funguje jako nezisková organizace ve formě spolku a zatím není zapsána v rejstříku mateřských škol MŠMT. Drtivá většina příspěvků hradí platy pedagogů, dále pak materiál a provozní náklady.

CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  Cena za 1 měsíc
2 dny v týdnu 3 100,- Kč
3 dny v týdnu 4 100,- Kč
5 dnů v týdnu 6 100,- Kč


Rodič zaplatí zřizovateli za docházku dítěte do LK Šiška podle vybraného modelu
vždy za 1 kalendářní měsíc docházky předem. Platbu za docházku dítěte je nutno uhradit zřizovateli na jeho účet 2400309276/2010, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který předchází o dva měsíce začátek docházky do LK Šiška, nedohodnou-li se rodiče se zřizovatelem LK Śiška jinak (příklad termínu platby: za docházku v měsíci listopadu  je nutno platbu uhradit do 15. srpna daného roku). Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + MĚSÍCE, za které je příspěvek hrazen. Jako variabilní symbol rodič zadá rodné číslo dítěte. Půldenní docházka je možná pouze za cenu celodenní docházky.

Platební termíny:

Termín splatnosti platby (den/měsíc) Měsíc docházky, za který je hrazeno
do 15. 7. září, říjen
do 15. 8. listopad
do 15. 9. prosinec
do 15. 10. leden
do 15. 11. únor
do 15. 12. březen
do 15. 1. duben
do 15. 2. květen
do 15. 3. červen

V případě nástupu dítěte od začátku školního roku je rodič povinen uhradit do 31.5. platbu za rezervaci docházky ve výši měsíční platby za docházku dle zvoleného modelu docházky. Nebude-li platba za rezervaci docházky do uvedeného data uhrazena, pozbývá rodič nárok na rezervaci docházky v LK Šiška. V případě, že dítě od září nenastoupí, uhrazenou platbu za rezervaci docházky si ponechá zřizovatel, jakožto paušální náhradu všech výdajů spojených s marnou rezervací místa v LK Šiška pro dítě a v souvislosti s ní vzniklou škodou.

Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + rezervace, za které je příspěvek hrazen. Jako variabilní symbol rodič zadá rodné číslo dítěte.

Platba za docházku v měsících září a říjnu se snižuje o uhrazenou platbu za rezervaci docházky.

 Rodičům dítěte nastupujícího docházku mimo začátek školního roku bude vystaven platební výměr s termíny podle individuální domluvy s následným přechodem na uvedené termíny plateb.

Cena nezahrnuje stravné, vstupy na kulturní akce a docházku o školních prázdninách.

LK Šiška zajišťuje dětem obědy. Dopolední a odpolední svačinku připravují dětem rodiče. Obědy zajišťuje dovozem stravy firma Freshbox. Jídelníček k nahlédnutí zde.

Strava činí 65,- Kč na den za oběd. Stravování se platí vždy do 7. dne v měsíci na aktuální měsíc (např. do 7. června na červen) převodem na účet LK Šiška 2500849739/2010 u Fio banky dle docházky dítěte v konkrétní měsíc (částku spočítá rodič podle kalendáře). Do poznámek je potřeba napsat – JMÉNO DÍTĚTE + STRAVA + MĚSÍC, za který je strava hrazena. Jako variabilní symbol rodič zadá rodné číslo dítěte. Vždy za 3 měsíce docházky probíhá vyúčtování zaplacené stravy dle reálné docházky.

Na náhradu docházky vzniká nárok při nepřítomnosti z důvodu nemoci či návštěvy lékaře. Dítě má nárok na nahrazení po řádném omluvení mimo dny standardní docházky. V případě absence z důvodu nemoci delší jak 4 týdny, má rodič nárok na vrácení peněz.

V případě, že rodič omluví dítě do 20:00 předchozího dne, má dítě nárok za omluvené dny na náhradní docházku. Odhlásit stravu může rodič do 9:00 předcházejícího dne (dle potřeb dodavatele stravy) a její úhrada po rodičích nebude žádaná. Náhradní docházka je možná pouze za období nemoci. Všechny omluvy včetně náhrad lze řešit pouze přes rezervační docházkový systém.

Další podrobnosti ohledně plateb, docházky a provozu Šišky upravuje Provozní řád a Smlouva o docházce dítěte.