Home   O nás   Pedagogická koncepce

Pedagogická koncepce

„Nepopsatelná krása květů, půvab ptáka klouzajícího vzduchem, šumění větru ve stromech – kdykoliv a kohokoliv se může příroda dotknout v jediném neopakovatelném okamžiku způsobem zcela zvláštním, jedinečným a nenapodobitelným.“

Myšlenka Josepha Cornella – ředitele pro ekologickou výchovu školy Ananda – How – To – Live v Nevada City v Kalifornii, jednoho z nejproslulejších pedagogů ekologické výchovy, nabádá současné pedagogy k povznesení přírody na úroveň pravého zdroje pro vnímání sebe sama a života vůbec. Příroda se tak stává naší nejlepší učitelkou a zároveň nádherně vyzdobenou třídou.

Podle myšlenkové koncepce lesních školek jsou pedagogové průvodci, kteří pomáhají dětem objevovat a poznávat svět okolo nich a sebe samé prostřednictvím vlastních zkušeností. Práce s dětmi je ovlivněna ročním obdobím a aktuálním počasím, kterému se přizpůsobuje náplň činností. Aktivity probíhají převážně ve venkovním terénu a děti pracují s přírodními materiály.

Díky malému kolektivu je zajištěn individuální přístup k dětem s porozuměním jejich specifických potřebám.

Při výchovném působení vycházíme a inspirujeme se těmito pedagogickými přístupy:

 • principy „RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
 • montessori pedagogika
 • waldorfská pedagogika
 • liga lesní moudrosti
 • flow a zážitková pedagogika podle metod Josepha Cornella
 • dramatická výchova
 • enviromentální výchova
 • lesní pedagogika
 • celostní učení

Petr Häfner z univerzity v Heidelbergu ve své doktorské práci porovnával v šesti spolkových zemích děti, které šly do první třídy z běžných MŠ s dětmi z lesních mateřských škol. Ve všech sledovaných ukazatelích (trpělivost, sociální chování, spolupráce, hudební, poznávací a pohybové dovednosti) vykazovaly mírně lepší výsledky děti z lesních mateřských škol. Díky zpětné reakci rodičů z prvních realizovaných pobytů v rámci lesního klubu můžeme i my potvrdit zlepšení ve výše zmíněných oblastech.

Výchovné a vzdělávací cíle

Klademe si za cíl přirozeně rozvíjet tyto dovednosti, schopnosti a znalosti:

 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • verbální schopnosti
 • komunikační schopnosti
 • logické myšlení
 • schopnost spolupracovat a sdílet
 • respekt k přírodě a k ostatním lidem
 • znalosti o přírodě a ekologii
 • sebeobsluha
 • zdravé sebevědomí
 • rozvoj fantazie a tvořivosti
 • umění se rozhodnout

Pedagogické metody

Rituál, pozorování, experimenty, dramatizace, tvoření, písně a říkadla, dílnička, ekonaratologie, volná hra, výlety a exkurze, autoevaluace, zážitkové portfolio.

Zvláštní pozornost věnujeme aktivnímu zapojení rodičů. Rodič je vnímán jako partner pro utváření výchovně – vzdělávacího procesu. Cílem je maximální otevřenost rodině a všem jejím členům, kteří mají zájem spoluvytvářet radostné zážitky v klubu. Tomuto cíli je nápomocné zapojení rodičů do dílčích oslav i jejich pomoc při každodenním chodu klubu.

Vzdělávací obsah

Vzdělávací oblast I. (člověk a svět)

Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah je sestaven tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí, jenž jsou v něm popsány.

Klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské.

Dílčí vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.

Součástí plnění RVPPV je i každodenní příprava předškolních dětí na přechod do ZŠ.

Vzdělávací oblast II. (svátky a slavnosti)

Obsah činností v průběhu roku je uspořádán do jednotlivých celků, které vycházejí tématicky z proměnlivého dění v přírodě a ročních svátků. Každý ze svátků tvoří projektový blok, který umožňuje prostřednictvím tradičních přírodních obrazů, rituálů a praktických činností prožít určitou konkrétní náladu a naplnit tak výchovný a vzdělávací cíl.

Vzdělávací oblast III. (příroda a les)

Tématické celky vycházejí z naší každodenní činnosti ve venkovním prostředí. Jejich cílem je přispění k vnímání sebe sama jako součásti širšího celku, objevování okolního životního prostředí a  jeho ochrana.

Soubory ke stažení

Ekologické programy v lesním klubu Šiška jsou realizovány za podpory

statutárního města Brna